Statut Fundacji Hotele Historyczne

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA HOTELE HISTORYCZNE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Fundatorów, w składzie:
  1. Jerzy Donimirski
  2. Paweł Gąsiorek
  3. Ryszard Skotniczny
  4. Daniela Stier
  5. Elwir Świętochowski
  6. Rafał Wyniczenko
  7. Jakub Czerwiński
  8. Witold Kisała
  9. Piotr Mazek
   aktem notarialnym z dnia 13 stycznia 2015 r.  przed notariuszem w Krakowie Dorotą Mitka.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Kraków.

§ 4

Nadzór nad Fundacją pełni Minister właściwy turystyki i sportu.

§ 5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

 1. Fundacja może tworzyć ośrodki, biura, zakłady, filie, oddziały, a także przystępować do związków stowarzyszeń, spółek i innych fundacji.

§ 7

 1. Fundacja używa pieczęci o treści, która zawiera jej nazwę, siedzibę i adres oraz może zawierać znak graficzny i inne dane identyfikacyjne.
 2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 8

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 9

Celem Fundacji jest:

 1. Promocja hoteli prowadzonych w obiektach historycznych
 2. Promocja tradycji i historii poszczególnych hoteli historycznych
 3. Pomoc w poszukiwaniach archiwalnych i genealogicznych
 4. Promocja turystyki związanej z poznawaniem tradycji i historii polskiej
 5. Pomoc w zakresie doradztwa dla podmiotów prowadzących hotele w obiektach historycznych
 6. Pomoc w działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym, w pkt 1—5.;

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Uruchomienie i prowadzenie programu marketingowego
 2. Uruchomienie i prowadzenie strony www będącej platformą kontaktów i wymiany doświadczeń oraz propagowania idei hoteli w miejscach historycznych
 3. Organizowanie spotkań i szkoleń w zakresie prowadzenie hoteli
 4. Wydawanie wydawnictw poruszających zagadnienia historii i tradycji miejsc, w których są prowadzone hoteli historyczne
 5. Wydawania wydawnictw okolicznościowych dotyczących obiektów historycznych, w których są prowadzone hotele
 6. Produkcja materiałów promocyjnych dla hoteli historycznych ( broszury, spoty filmowe, reklamy, spoty informacyjne, strony www itp.)
 7. Uczestnictwo w konferencjach krajowych i międzynarodowych związanych z prowadzeniem hoteli w obiektach historycznych
 8. Nawiązywania kontaktów i współpraca z innymi organizacjami, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, którą wspierają i propagują ideę prowadzenia hoteli w obiektach historycznych

§ 11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalności innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność zbieżna jest z jej celami statutowymi.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 9.000,- (słownie: dziewięć tysięcy  złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, który stanowią wkłady pieniężne Fundatorów oraz środki finansowe i mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
Na działalność gospodarczą zostaje przeznaczona kwota 6000,- złotych z funduszu założycielskiego.

§ 13

 1. Środki na realizację celów Fundacji mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków i zapisów,
  2. dotacji, grantów i subwencji,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. z majątku ruchomego i nieruchomego nabytego i będącego własnością lub będącego w użytkowaniu Fundacji,
  5. dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji,
  6. odsetek od lokat pieniężnych, papierów wartościowych, dywidend i zysków z akcji i udziału w spółkach prawa handlowego
  7. działalności gospodarczej
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 14

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

  1. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych
  2. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  3. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
  4. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  5. PKD 73.11.Z  Działalność agencji reklamowych
  6. PKD 58.11.Z  Wydawanie książek
  7. PKD 58.12.Z  Wydawanie wykazów oraz list
  8. PKD 58.14.Z  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  9. PKD 58.12.Z  Pozostała działalność wydawnicza
  10. PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
  11. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  12. PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 4. Wykonywanie działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji, zgody albo wpisu do rejestru działalności regulowanej może nastąpić po udzieleniu koncesji, wydaniu zezwolenia, licencji lub zgody albo po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej.

§ 15

Do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji są uprawnieni wszyscy członkowie Zarządu z tym, że do składania oświadczeń woli rodzących zobowiązania finansowe oświadczenie woli składane jest przez dwóch członków Zarządu działających wspólnie. W przypadku zobowiązań nie przekraczających 3.000,- zł takie oświadczenie może być złożone przez każdego członka Zarządu.

§ 16

 1. 1.  Fundacji zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu  statutowego

V.  FUNDATORZY WSPIERAJĄCY

§ 17

 1. Fundatorzy powołują kategorię osób wspierających działalność fundacji, które są Fundatorami Wspierającymi.
 2. Fundatorem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która prowadzi co najmniej jeden hotel w obiekcie historycznym oraz popiera jej cele i program działania
 3. Fundatorem wspierającym można zostać jeżeli posiada się poparcie co najmniej dwóch Fundatorów oraz uzyska się akceptację Zarządu Fundacji
 4. Przyjęcie w poczet Fundatorów Wspierających odbywa się na podstawie uchwały Zarządu
 5. Fundator Wspierający jest zobowiązany dokonywać na rzecz Fundacji darowizny  w wysokości co najmniej 1000, - zł. Dokonanie  darowizny  następuje w dniu podjęcia uchwały przez Zarząd o przyjęciu w poczet Fundatorów Wspierających.
 6. Fundatorzy Wspierający – osoby prawne- uczestniczą w pracach Fundacji poprzez swoich reprezentantów prawidłowo umocowanych.
 7. Utrata statusu Fundatora Wspierającego następuje na podstawie decyzji Zarządu w przypadku barku dokonania darowizny  oraz w przypadku gdy Fundator Wspierający podjął działania sprzeczne z celami Fundacji lub prowadził działania które mogły spowodować utratę dobrego imienia Fundacji. Ponadto w przypadku, gdy zaprzestał prowadzenia działalności hotelarskiej w obiekcie historycznym.

VI. ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 18

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa oraz Wiceprezesów.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes
 4. Trzech Członków Zarządu, w tym Prezesa  powołują i odwołują Fundatorzy
 5. W przypadku Zarząd jest więcej niż 3 osobowy  jednego lub dwóch członków Zarządu wybierają Fundatorzy i Fundatorzy wspierający w drodze wspólnie podjętej uchwały
 6. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:
  1. zrzeczenia się funkcji,
  2. odwołania z funkcji .
 7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz
 8. Kadencja Zarządu trwa 2 lata
 9. Prezes Zarządu nie może pełnić swoje funkcji dłużej niż dwie kadencje następujące po sobie
 10. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu odbywa się w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów
 11. W skład pierwszego Zarządu wchodzą:
  1. Jerzy Donimirski – jako Prezes Zarządu
  2. Paweł Gąsiorek – jako Wiceprezes Zarządu
  3. Ryszard Skotniczny – jako Wiceprezes Zarządu
  4. Elwir Świętochłowski  jako Wiceprezes Zarządu
  5. Daniela Stier  jako Wiceprezes Zarządu

§ 19

 1. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. Realizacja celów fundacji
  2. Ustalenie wytycznych i zatwierdzenie planów fundacji
  3. Zatwierdzanie budżetu
  4. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych
  5. Powoływanie i nadzorowanie placówek fundacji
  6. Zarządzanie majątkiem fundacji
  7. Decydowanie o współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu działania
 2. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych przez siebie funkcji.
  Wynagrodzenie dla osób obsługujących działalność Fundacji określa uchwałą Zarząd.
 3. Nadto Zarząd Fundacji:
  1. opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania;
  2. sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji;
  3. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
  4. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji;
  5. kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
  6. odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo – gospodarczej;
  7. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji;
  8. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie;

§ 20

 1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu albo dwóch wiceprezesów działających łącznie.

VII. ZMIANA STATUTU

§ 21

Zmiana statutu nie może dotyczyć  zmiany celów Fundacji
Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmują Fundatorzy. Każdy z Fundatorów może wskazać osobę która w ich imieniu może podejmować decyzje w sprawie zmiany statutu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 22

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 23

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec zmianie cele Fundacji.

§ 24

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątkowych, a także, gdy Fundatorzy uznają  istnienie Fundacji za niecelowe.

§ 25

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy.
 2. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu Fundacji.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony przez likwidatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach działania bądź na cele charytatywne.